Kontaktný mail : rod.kovacs@gmail.com
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Stránka je vytvorená z dôvodu vyhladania členov rodu.

 


V roku Pána 1630 Dňa 18.2.
Bol vydaný panovníkom Ferdinandom druhým, vždy vznešeným rímskym cisárom, Kráľom Nemecka, Uhorska, Čiech, Dalmácie, Chorvátska, Slavónska, Ramy, Servie, Haliča, Vladimírska, Kumánov a Bulharska, arcivojvodom Rakúskym, vojvodom Burgunským, Brabantským, Štajerským, Korutánskym a Krajinským, Markgróf Moravský, vojvodom Luxemburským a tiež Horného a Dolného Sliezka a Würtenbesrkým, kniežaťom Svévskym, grófom Habsburgským, Tirolským, Feretu, Kyburgu a Gorície, Landsgrófom Alsaským,Markgrófom Svätej Rímskej Ríše na Rieke Enn, Markgrófom Burgonským a Hornej a Dolnej Lužice, pán Slavónskej marky a Prístavu Naonského a Soľného atď.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Znením tejto listiny dávame do pamäte oznamujúc každému, ktokoľvek ju bude čítať, že sme jednak kvôli pokornej prosbe niektorých našich verných, predloženej pred našim majestátom, jednak majúc na pamätia zvážiac vernosť a verné služby nášho verného Valentína KOVACS, ktoré sám verne poukázal a vykonal na rôznych miestach a v rozličných obdobiach najprv voči svätej korune nášho uhorského kráľovstva a ďalej voči nášmu majestátua sĺúbil, že aj v budúcnosti ich preukáže a vykoná.
A takteda z tohto dôvodu, ako aj z našej kráľovskej milosti a moci,
ktorou tiež tých, ktorí sa vyznamenali voči nám a voši kresťanskému štátu, a horlivo pestujúc čnosti, podľa príkladu našich predchodcov, dávnych svätých kráľov Uhorska, zvykneme im pririeknuť isté znaky ichvlastných cností, ktoré by ich mohli povzbudzovať k vykonaniu väčších vecí.
A tak sme tohto Valentína KOVACS a prstredníctvom neho Dorotu KESEREÖ, (sic.) manželku, a synov Mateja a Petra, ako aj Annu a Katarínu, jeho dcéry, zo stavu a pôvodu neurodzeného, v ktorom, ako povedali, doteraz zotrvávali,z plnosti našej kráľovskej moci a na základe zvláštnej milosti, dali pribrať, pripočítať a pripísať do zhromaždenia a medzi skutočných a nespochybniteľných šľachticov nášho Uhorského kráľovstva a jemu podliehajúcich častí.
Ustanovujúc na základe istej našej vedomosti a slobodnej vôle povoľujúc, aby títo odteraz v budúcnosti a na večné veky mali a úživali a aby mohli vlastniť, užívať a tešiť sa zo všetkých tých milostí, pôct, slobôd a práv, ktoré do teraz mali a užívali na základe práva a podľa zvyku skutoční a dávni a nespochybniteľní šľachtici nášho Uhorského kráľovstva a jemu podliehajúcich častí a aby ich mohli a mali vlastniť, užívať a tešiť sa z nich aj všetci ich dedičia a nasledovníci oboch pohlaví.
Na dôkaz našej milosti a láskavosti, prejavenej voči nim, ako svedectvo slobôd a znak skutočného a nespochybniteľného šľachtictva nech slúži tento erb, alebo šľachtické insígnie :

    * Vojenský vztýčený štít rozdelený naprieč čiarov na dve rovnaké polia, horné modré, dolné biele, pričom na dolnom bielom poli štítu sú tri rozkytnuté červené ruže, na hornom modrom poli nad zelenou vetvou riadne stojí celá biela holubica, v zobáku drží tri pšeničné klasy s troma zelenými vavrínovými listami a je obrátená doprava.
    * Nad štítom je vojenská prilba s mrežovým, alebo otvoreným priezorom, zdobená kráľovským klenotom, ďalšou bielou holubicou, ktorá je vo všetkom podobná dolnej na štíte, vyzdobená ako bolo uvedené.
    * Z vrcholu, alebo násadky na vrchu prilby padajú postranách štítu prikrývadlá, alebo pokrývadlá, na jednej strane modré a zlaté, na druhej biele a červené a primerane zdobia samotný štít, ako sa toto všetko dá vidieť na začiatku, alebo v záhlaví tejto našej listiny, umelecky namaľované rukou maliara vo svojich pravých farbách.

Tomuto Valentínovi KOVACS a prstredníctvom neho hore menovaným osobáma všetkým ich dedičom a nástupcom oboch pohlaví teda láskavo udeľujeme a potvrdzujeme, rouhodnúc a na základe istej našej vedomosti a slobodnej vôľe povoľujúc, aby podľa zvyku iných šľachticov v našom Uhorskom kráľovstve a jemu podliehajúcim častiach na základe tých istých práv, predností, milostí, slobôd a privilégií, ktoré oni šľachtici prorodzene alebo podľa dávneho zvyku používajú a nosia, títo odteraz v budúcnosti a naveky tento erb, alebo insígnie šľachtictva vždy používali a nosili všade v bojoch, súbojoch, bitkách, turnajoch a vo všetkých akýchkoľvek vojenských ťaženiach a šľachtických záležitostiach, ako aj na pečatiach, plášťoch, závesoch, prsteňoch, zástavách, štítoch, stanoch, domoch a náhrobkoch a vo všeobecnosti na akýchkoľvek druhoch vecí a pri akýchkoľvek záležitostiach môžu tento erb oni a všetci ich potomkovia oboch pohlaví nosiť pod titulom pravého dávnehoa skutočného šľachtictva.
Od všetkých, akomkoľvek stave, hodnosti, podmienkach a vynikaní človekaby sa nachádzali, chceme a nariaďujeme im, aby tíchto nazývali, menovali, brali a považovali za vyznačených a vyznamenaných a aby oni to mohli a smeli na veky nosiť, užívať, používať a tešiť sa z toho a aby toto mohli a smeli aj všetci ich potomkovia a nástupcovia oboch pohlaví. Tak nobilujeme, dávame a udeľujeme znením tejto listiny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na pamiatku tejto veci a na jej večnú pevnosť sme túto našu listinu, opatrenú našou privesenou tajnou pečaťou, ktorú užívame ako Uhorský Kráľ, milostivo prikázali dať a odovzdať tomuto Valentínovi KOVACS a jeho spomínaným manželke, synom a dcéram, ich potomkom a nástupcom oboch pohlaví, už narodených, aj tým, ktorý sa ešte len narodia.
Dané skrze ruky verného nám milého najdôstojnejšieho Štefana Smeney de Kis Semnie, vesprémskeho biskupa a tamojšieho dedičného župana, našeho radcu a Uhorského kanceláranášho dvorav našom meste Viedeň v Rakúsku, dňa 18 mesiaca februára roku Pána tisíc šesto tridsiateho, v jedenástom roku nášho panovania rímskeho, v dvanástom uhorského a ostatných častí, trinástom českého. najdôstojnejším a najctihodnejším v Kristovi otcom, pánom Pazmáňovi, kardinálovi svätej Rímskej Cirkvi, arcibiskupovi ostrihomskému Jánovi Telegdimu arcibiskupovi kolčskémua báčskemu, kanonicky spojených cirkví, Jánovi Píberovi, zvolenému jágerskému, Františkovi Ergélimu záhrebskému, Imrichovi Lossimu, zvolenému varadínskemu, Štefanovi Zentandrasimu de Kis Csamadelffalva, zvolému sedmohradskému, spomínanému Štefanovi Semneymu. vesprémskemu, Jurajovi Draskovichovi, zvolenému pätokostolskému, Pavlovi Davidovi, zvolenému vácovskému, spomínanému Jánovi Telegdimu, správcovi Nilhi, Jurajovi Nagyfabrimu, zvolenému sriemskemu, Jánovi Posgayovi, zvolenému diakovarskému, Jánovi Ivancsimu, zvolenému knínskemu, Jurajovi Duboczkému, zvolenému čanadskému, županovi Vincentovi Zukonimu, pasovskému,bratovi Jánovi Krstiteľovi Agatichovi, zvolenému senjskému a modrušskému, biskupom, šťastlivo spravujúcim Božie cirkvi a vakantnému biskupstvu v Györi. Ďalej vynikajúcim a vznešeným , grófovi Mikulášovi Eszterházymu z Galanty, palatínovi nášho kráľovstva, grófovi Melchiorovi Allaghimu de Bekenyi, kráľovskému sudcovi, grófovi Žigmundovi Erdeödimu de Moniorokerék, špánovi našich spomínaných kráľovstiev Dalmácie, Chorvátska a Slavónska, grófovi Krištofovi Bánffymu z Dolnej Lindavi, hlavnému kráľovskému taverníkovi, grófovi Pavlovi de Nadasd, hlavnému kráľovskému komorníkovi, grófovi Mikulášovi Azriniovi, hlavnému kráľovskému koniarovi Pavlovi Rákoczimu de Felsö Vadasz, hlavnému kráľovskému dverníkovi, Tomášovi Bosiankovi de Magyarbél, hlavnému kráľovskému stolníkovi, Pavlovi Pálffymu de Erdöd, hlavnému kráľovskému pohárnikovi, Imrichovi Czoborovi de Czobor Szentmihály, správcovi našej kráľovskej kúrie v Uhorsku a Štefanovi Pállfymu de Erdöd, bratislavskému županovi a ostatným mnohým, ktorý zastupujú úrady v našom kráľovstve a majú hodnosti.Ferdinand II.
vlastnou rukou


Štefan Semney
biskup vesprémsky
vlastnou rukouVavrinec Ferenczffy
vlastnou rukou

V roku 1632, najbližší utorok po nedeli Cantate (1.mája) v Nitre počas župného súdu bol teneto armáles svätého cisárského a kráľovského majstátu, vydaný s tajnou pečaťou jeho majestátu pre šľachtica Valentína KOVACS a rovnako ostatných, slávnostne publikovaný a títo boli prijatí do spoločenstva skutočných šľachticov tejto stolice.Matej Emödy
sudca nitrianskej stolice
vlastnou rukou
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one